• "NOWOŚĆ! KWALIFIKACJA I WALIDACJA W UJĘCIU GMP" ONLINE
 • "WALIDACJA METOD CHROMATOGRAFICZNYCH (HPLC, LC/MS, GC, GC/MS)" ONLINE

Skontaktuj się z nami!e-mail: kontakt@bioszkolenia.com


telefon: 793611288

triangle
 • Chromatografia gazowa GC – specjalistyczny kurs laboratoryjny

 • Chromatografia gazowa GC – specjalistyczny kurs laboratoryjny

 • Chromatografia gazowa GC – specjalistyczny kurs laboratoryjny

UWAGA! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA. NOWY TERMIN SZKOLENIA DOSTĘPNY W ZAKŁADCE SZKOLENIA.
 • Chromatografia gazowa GC – specjalistyczny kurs laboratoryjny

Chromatografia gazowa – specjalistyczny kurs laboratoryjny
(23.05, 30.05; 31.05)

 

Miejsce: Katowice

Adres: ul. Owocowa 8

Numer szkolenia: O/23.05- 31.05/SK

Termin: 23.05- 31.05.2015

Czas trwania: 3 dni

Cena: 1350 zł/osoba (UWAGA! Szkolenie jest dofinansowane dla studentów do 25 roku życia. Cena kursu z ważną legitymacją studencką to 1149 zł ! Proszę wpisać w kodzie rabatowym "studentGC")

 

Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

 • Materiały dydaktyczne w formie papierowej

 • Przerwy kawowe

 • Świadectwo w języku polskim


Liczebność grupy: 5-8 osób maksymalnie!

 

Termin zapisu: do 17.05.2015

 

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu zaznajomienie Kursanta z podstawowymi możliwościami techniki chromatografii gazowej z różnymi systemami detekcji m.in. detektorem wychwytu elektronów (ECD), płomieniowo-jonizacyjnym (FID) oraz spektrometrii mas (MS). W ramach zajęć odbędzie się seminarium (4h), na którym zostaną przedstawione podstawowe wiadomości teoretyczne z zakresu chromatografii gazowej oraz analizy otrzymanych danych. W części praktycznej szkolenia (16h) Kursanci przygotują próbki różnych matryc (wody, ścieków, gleb) oraz wykonają ich analizy chromatograficzne, a następnie zinterpretują otrzymane wyniki badań.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczęły bądź zamierzają rozpocząć pracę z chromatografią gazową.

 

Dzień pierwszy 23.05.2015 (09:00-16:00)

Teoria (2h):

 1. Ogólna charakterystyka chromatografii gazowej
 2. Podział metod chromatograficznych
 3. Podstawowe parametry opisujące procesy chromatograficzne
 4. Detektory w chromatografii gazowej - ich budowa i zastosowanie, rodzaje układów chromatograficznych
 5. Kolumny w chromatografii gazowej - ich dobór w praktyce i zastosowanie
 6. Dozowanie próbek – rodzaje dozowników, ich budowa i zastosowanie
 7. Metody przygotowania próbek do analizy

 

Praktyka (5h):

 1. Przygotowanie chromatografu gazowego do analizy
 2. Przygotowanie próbek ciekłych do analizy chromatograficznej dla wybranej techniki chromatografii gazowej
 3. Przygotowanie wzorców, kalibracja aparatu, wykonanie krzywej wzorcowej
 4. Optymalizacja warunków chromatograficznych, dobór właściwej kolumny chromatograficznej do oznaczanej grupy związków
 5. Analiza chromatograficzna przygotowanych próbek i wzorców Rozwiązywanie podstawowych problemów związanych z analizą próbek o skomplikowanych matrycach
 6. Konserwacja chromatografu - podstawowe czynności: m.in. wymiana membrany, liner’a, kolumny, strzykawki w układzie dozującym

 

Dzień drugi 30.05.2015 (09:00-16:00)

Teoria (2h):

 1. Analiza jakościowa i ilościowa (metoda standardu zewnętrznego, wewnętrznego i dodatku wzorca) w chromatografii gazowej
 2. Integracja chromatogramów, krzywe kalibracyjne
 3. Czynniki wpływające na jakość rejestrowanych chromatogramów
 4. Interpretacja widm masowych
 5. Zastosowania chromatografii gazowej
 6. Problemy w chromatografii gazowej - sposoby ich rozwiązywania i unikania
 7. Walidacja metod chromatograficznych - podstawowe pojęcia wdrażania nowych metod w laboratorium analitycznym

 

Praktyka (5h):

 1. Przygotowanie próbek ciekłych i/lub stałych do analizy chromatograficznej dla wybranej techniki chromatografii gazowej
 2. Przygotowanie chromatografu do pracy, podłączenie kolumny do chromatografu, kondycjonowanie aparatury przed wykonaniem analizy
 3. Optymalizacja warunków analizy, dobór kolumny, wpływ sposobu przygotowania próby oraz detekcji na wynik analizy
 4. Analiza mieszanin substancji metodą GC-FID, GC-ECD i GC-MS na wybranych przykładach
 5. Analiza jakościowa i ilościowa. Interpretacja otrzymanych chromatogramów. Pokazanie podstawowych operacji obróbki chromatogramów przy pomocy różnego oprogramowania ChemStation
 6. Praktyczne porady dotyczące optymalizacji rozdziałów chromatograficznych (m.in. dobór odpowiedniej temperatury, ciśnienia, przepływu w celu maksymalnego skrócenia czasu analizy przy osiągnięciu najlepszych rezultatach rozdzielczych)

 

Dzień trzeci 31.05.2015 (10:00-16:00)

Praktyka (6h):

 1. Analiza jakościowa i ilościowa. Zastosowanie wzorców wewnętrznych w analizie ilościowej
 2. Interpretacja otrzymanych chromatogramów. Pokazanie podstawowych operacji obróbki chromatogramów przy pomocy oprogramowania TotalChrom
 3. Obsługa i zastosowanie detektora mas, interpretacja widm masowych (zastosowanie metod SIM oraz TIC, ekstrakcja wybranych jonów, przeszukiwanie widm masowych pod kątem m/z oznaczanych analitów)
 4. Konserwacja chromatografu - podstawowe czynności związane z czyszczeniem podzespołów mogących ulec zanieczyszczeniu podczas pracy ze skomplikowanymi matrycami

23-31.05.2015

 • Katowice