• "NOWOŚĆ! KWALIFIKACJA I WALIDACJA W UJĘCIU GMP" ONLINE
 • "WALIDACJA METOD CHROMATOGRAFICZNYCH (HPLC, LC/MS, GC, GC/MS)" ONLINE

Skontaktuj się z nami!e-mail: kontakt@bioszkolenia.com


telefon: 793611288

triangle
 • Chromatografia cieczowa (HPLC)- teoria i praktyka

 • Chromatografia cieczowa (HPLC)- teoria i praktyka

 • Chromatografia cieczowa (HPLC)- teoria i praktyka

UWAGA! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA. NOWY TERMIN SZKOLENIA DOSTĘPNY W ZAKŁADCE SZKOLENIA.
 • Chromatografia cieczowa (HPLC)- teoria i praktyka

Chromatografia cieczowa- teoria i praktyka
(31.05, 01.06, 07.06, 08.06)

 

Miejsce: Gdynia

Adres: Aleja Zwycięstwa 96/98

Numer szkolenia: S/31.05-08.06/GD

Termin: 24.05-01.06.2014

Czas trwania: 4 dni-20 godzin

Cena: 1149zł/osoba

 

Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

 • Materiały dydaktyczne w formie papierowej
 • Przerwy kawowe
 • Świadectwo w języku polskim

 

Termin zapisu: do 23.05.2013

 

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu zaznajomienie Kursanta z podstawowymi możliwościami chromatografii cieczowej. W ramach zajęć odbędzie się seminarium (4h), na którym zostaną przedstawione podstawowe wiadomości teoretyczne z zakresu chromatografii cieczowej oraz analizy otrzymanych danych. W części praktycznej szkolenia (16h) Kursanci przygotują próbki leków oraz wykonają ich analizy chromatograficzne.

 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczęły, bądź zamierzają rozpocząć pracę z wysokosprawną chromatografią cieczową.

 

Dzień pierwszy 31.05.2014 (9:15-14:45)

Teoria (2h):

 1. Budowa oraz zasada działania chromatografu cieczowego. Opis najważniejszych elementów oraz wyjaśnienie zasady ich działania na przykładzie różnych konfiguracji sprzętowych.
 2. Proces rozdziału oraz opisujące go parametry. Mechanizmy rządzące rozdziałem, zależność czasu retencji od udziału modyfikatora organicznego w fazie ruchomej, od pH, od temperatury, szybkości przepływu.
 3. Selektywność oraz mechanizmy retencji w normalnym (NP-HPLC) i odwróconym układzie faz (RP-HPLC).
 4. Chromatogram i opisujące go parametry.
 5. Kolumny chromatograficzne – rodzaje faz stacjonarnych, zastosowanie.

Praktyka (3h):

 1. Omówienie najważniejszych elementów budowy oraz zasad działania chromatografu cieczowego, prześledzenie drogi badanej próbki i eluentów w aparacie.
 2. Przygotowanie chromatografu do pracy – Włączenie urządzenia, przygotowanie oraz podłączenie eluentów, płukanie linii.
 3. Podłączenie kolumny do chromatografu.
 4. Stabilizacja warunków, kondycjonowanie kolumny.
 5. Nastrzyk mieszaniny testowej, zbadanie właściwości kolumny.

 

Dzień drugi 01.06.2014 (9:15-14:45):

Teoria (2h):

 1. Fazy ruchome w chromatografii cieczowej - Dobór fazy ruchomej, dobór pH, przepływu oraz ich wpływ na rozdział związków w HPLC.
 2. Detektory wykorzystywane w chromatografii cieczowej (spektrometr mas MS, tandemowy spektrometr mas MS/MS, detektor spektrofotometryczny z matrycą fotodiodową UV-VIS typu DAD, detektor refraktometryczny RID i inne) i przykłady ich zastosowania.
 3. Analiza jakościowa i ilościowa (metoda wzorca zewnętrznego, wewnętrznego i dodatku wzorca) w HPLC.
 4. Zastosowania chromatografii cieczowej, przykłady.

Praktyka (3h):

 1. Przygotowanie prób do analizy. Ekstrakcja substancji badanej z tabletek, oczyszczanie próbki i przygotowanie jej do analizy.
 2. Analiza chromatograficzna, dobór odpowiednich warunków analizy, zmiana parametrów nastrzyku i fazy ruchomej. Dobór gradientu.

 

Dzień trzeci, Dzień czwarty 07.06.2014 i 08.06.2014
(9:15-14:45)

Praktyka (5h):

 1. Przygotowanie kolejnych prób do analizy, ekstrakcja, oczyszczanie
 2. Analiza chromatograficzna, dobór odpowiednich warunków chromatograficznych.
 3. Analiza chromatogramów - podstawowe parametry opisujące kształt piku, rozdzielczość, współczynnik retencji, współczynnik asymetrii, sprawność kolumny.
 4. Analiza jakościowa – porównanie czasów retencji ze wzorcem, porównanie widm UV
 5. Konserwacja kolumn i chromatografu - podstawowe czynności.

 

 

31-08.06.2014

 • Gdynia